THE BLOG
20/11/2016 17:55 SAST | Updated 21/11/2016 09:07 SAST

Ubuhana-hanisi Bokugxekwa Kwamabele Avezwe Esidlangalaleni

KWANONGOMA, SOUTH AFRICA SEPTEMBER 6: Maidens carrying reeds during the the annual reed dance at eNyokeni Royal Palace on September 6, 2015 in KwaNongoma, South Africa. The reed dance is a colourful and cultural celebration that promotes respect for young women, and preserves the custom of keeping girls as virgins until marriage.
Jabulani Langa/Gallo Images
KWANONGOMA, SOUTH AFRICA SEPTEMBER 6: Maidens carrying reeds during the the annual reed dance at eNyokeni Royal Palace on September 6, 2015 in KwaNongoma, South Africa. The reed dance is a colourful and cultural celebration that promotes respect for young women, and preserves the custom of keeping girls as virgins until marriage.

Zimbini izinto ezindenze ndaqonda ukuba ndakuba mgumntu ongenanyani ngokuthula kodwa siyalahlekisana. Zombini ezi zathu ziqhutywa ngokugagana negqiyazana elingu Andiswa kwi-social network uFacebook. Phofu andigagananga naye ubuso ngobuso, ndimazela kwelokhasi.

UAndiswa yintwazana ebiye kwamam'uyandichaza odumileyo obizwa Eyadini eThekwini enxibe isinxibo esibonakalisa amabele ayo. Ndikhe ndathatha ithuba ndiphula-phula, ndikwafunda uluvo lwabantu ngesi sinxibo.

Okokuqala: andiwathandi amazwi abhekiswa kuAndiswa. Kweyona ntetha ibuhlungu yeyokuba igqiyazana elihamba ngamabele phakathi kwabantu alinasidima. Bambi baphawule bathi unxibe okwehenyukazi. Ndifuna ukuyikhalimela le nto. Injongo yokubhala iingcinga zam ayikukuthetha ngentshukumo ebizwa #FreeTheNipple. Andikho lapho. Kaloku le ntshukumo yinto eyeza nabelungukazi abasuka kumazwe aseNtshona. Mna ndifuna ukungqala ngqo kubuthina njengamaAfrika, is'kakhulu abantu bomgquba. Ingaba kuni bagxekayo ukho owaziyo ukuba ibele asiyonto yothukwayo kwaNtu? Into yokuba ibele ibeyinto ehlanganiswa nesilalo okanye isondo ("sexualisation of breasts gabul'amakhumsha) yinto eyeza nabelungu.

Mandulo, yayiyinto eqhelekiyo yokuba intombi engatshatanga ihambe ngamabele. Nakwangeli xesha langoku, kwaZulu xa intombi isenzelwa umemulo ihamba ngamabele.

Mandulo, yayiyinto eqhelekiyo yokuba intombi engatshatanga ihambe ngamabele. Nakwangeli xesha langoku, kwaZulu xa intombi isenzelwa umemulo ihamba ngamabele. Ingaba ayibobuhana-hanisi ukugxeka uAndiswa kodwa singakhalimeli inkcubeko yethu leyo yasifundisa ukuba akukho bugwenxa ekuziqhenyeni ngobu ntombi bethu kuquka ukuhamba ngamabele ukuba unesibindi soko (nanjengokuba kufuneka uqiniseke ukuba imeko yebele elo intle kwaye lime nkqo)? Ikwa bubuhana-hanisi obu bokuba xa oosaziwayo baseMelika ooRihanna nooKim Kardashian sibabuka bona xa bekhetha ukusivezela amalungu abo athile omzimba. Eyokuba bekumele abe uvathe impahla yesiNtu ukuze ahambe ngamabele andifuni nokuyihoya: singamaAfrika nje bekumele siqhube njengamaAfrika nokuba siphi na- hayi kwimicimbi yesiNtu yasemakhayeni nasekuhlaleni.

Endikuphawulileyo kule ngxolo yamazwi aluthotho anento yokuthetha ngesinxibo sika Andiswa kukuba ingxaki ikumgxeki nendlela abona ngayo najonga ngayo amanina. Mandinabe ndenjenje- ukuba xa ujonga intombi ihamba ngamabele uthi bekumele awafihle lonto ithi kum wena ubona ixabiso lomntu livela kuphela kwinkangeleko yakhe, kwaye ekuyijongeni le ntombi wena umjonge kuphela njengento yokwabelana ngesondo awakhangelisisa ubuyena okanye okumenza umntu. Oku kuthetha ukuba umntu wasetyhini umbeka kwisikali kwaye uyamweysha ngenxa yenkangeleko, kwaye oku ukwenza ngokuba umbona njengento – i-"sexual object" ngelasemzini- hayi umntu. Ngaphezu koku, wena uthi wakujonga umntu wasetyhini kwisinxibo (ndisagxile kwisinxibo esibonakalisa umzimba) awukwazi ukumjonga ngaphaya kwesiqu sakhe. Kaloku ngokubona uqwalasele amabele awukwazanga ukujonga ngaphaya kwawo ubone igqiyazana elizithembileyo nelizingcayo ngesiqu nobunina bakhe, gqiyazana eliqulathe ingqondo eneengcamango kuquka nobukrele-krele, intliziyo esenokuba inyulu ukogqitha ezinye, kwanemo nomphefumlo omhle nothandwayo nguMenzi wakhe- uThixo wakhe.

Ndigqithe ke ngoku ndize kwisizathu sesibini sokuba ndibhale oku:

Kwi-khorasi yamazwi ebegxeka uAndiswa kubekho ababone kufanelekile ukuba bavumbulule imifanekiso yakhe enxibe isinxibo sobuntombi yomanyano kwicawa yakhe ngelinge lokubonakalisa ukuba akukho mkhonzazana okanye mKristu unokunxiba ngendlela ebenxibe ngayo Eyadini. Mfundi wesi sibhalo: nam ubuqu bam ndiyintombi yomanyano, nezinikeleyo kuKristu. Endikwaziyo nendingakuthandabuziyo ngoThixo endimkhonzayo kukuba unguThixo okhangela kwintliziyo yomntu, hayi isinxibo akhetha ukusinxiba ngamaxesha engekho senkonzweni ngawo. Ngekungcono ukuba ezi mbutho zabagxeki bezisiza nobungqina zokuba uAndiswa ebeyokuhenyuza ngesinxibo sakhe. Akukho bungqina boku- endaweni yoku iziphendulele le ntwazana yathi akaziseli nokuzisela iinyembezi zikaVitoliya- watsho esithi ukuba yena ukholelwa ukuba amanina anelungelo lokunxiba nantoni na abafuna ukuyinxiba ngokuthanda kwabo.

Ndiyangqinelana nolu luvo, kwaye ndizakugqitha ndithi: "Ukuba sithi akukho nina linokuhamba liveze amabele alo phakathi kwabantu, masize nezizathu ezivakalayo nezixhaswa yimo nendlela esasikade nesisaqhuba ngayo njengamaAfrika. Mandongeze ndithi: Ukuxelela amanina ukuba anxibe njani yenye yendlela yokusicinezela leyo. Ngamaxesha amaninzi inina livisa isiqu salo kamnandi ngesi nxibo sakhe, kwaye akenzeli engathandisi mntu wumbi- ingakumbi ndoda. Ndicela siyekwe, kuyekwe no Andiswa lowo.

m