profile image

Simthembile Xeketwana

Umhlohli kwiDyunivesithi yaseStellenbosch

USimthembile Xeketwana unezifundo zeBA, BA Honours kunye nePGCE kwiDyunivesithi yaseRhodes eRhini, eMpuma Kapa. Ngoku usebenza njengomhlohli kwiDyunivesithi yaseStellenbosch, kwiCandelo lezeMfundo, kwiSebe loQeqesho ngoQulunqo-ziFundo. Unesidanga seMA (Cum Laude) kwiDyunivesithi yaseStellenbosch ekufundisweni kweelwimi zesiNtu kusetyenziswa imibhala yeMidiya efana neeBona namaphephandaba. Ukwanaso nesidanga sePG Dip (Higher Education, Teaching & Learning), nalapho aphande khona ngolawulo kwiDyunivesithi zaseMzantsi Afrika. Usebenza njengomqeqeshi wotitshala kumabakala asisiseko ukuya kulawo aphakamileyo. USimthembile ukwaqeqeshelwa isidanga sibuGqirhalwazi kwiDyunivesithi yaseStellenbosch nalapho aphanda ngonxibelelwano kwimigaqo-nkqubo, uphando kunye noko kwenzeka ezikolweni kujoliswe kwiilwimi zesiNtu.

Ukwasebenza njengentloko (Residence Head/ Facilitator) kwenye yendawo ezihlala abafundi abaqeqeshelwa ubugqirha, kwakule Dyunivesithi yaseStellenbosch. Apha ukhuthaza ukufunda okungasekelwanga kwigumbi lokufundele kuphela co-curricular. Nemiba ejongene nenguqu kwiDyunivesithi.

Ngexesha lakhe uzama ukunyusa imali yokwakha izikolo neekliniki ezilalini. Usanda kugqiba ukwakha isikolo kwilali yakuLanganci eCala, ngoncedo oluvela e-Austria.