THE BLOG
14/03/2018 10:01 SAST | Updated 14/03/2018 10:01 SAST

Kuhle Kakhulu Ukubona Abantu Bakithi Abamnyama Befundile

Kuze kube namuhla imfundo isabhebhezelwa kulelizwe ukuze abantu bakwazi ukukhululeka nangengqondo.

Students celebrate their graduation ceremony on the steps of Cape Town University where a giant picture of Nelson Mandela hangs down on December 13 2013, in Cape Town.
Rodger Bosch /AFP/ Getty Images
Students celebrate their graduation ceremony on the steps of Cape Town University where a giant picture of Nelson Mandela hangs down on December 13 2013, in Cape Town.

Wawuthini kubantuboMdabu Nkosi yamaQadasi?

Kusukela ngo-1976 kuze kuyoshaya u1994, abomdabu bayihlaba, bayiwisa, bayisika amavenga. Thina sifike sesinqashaza, sayisika amahawu, sigiya ngezithukuthuku zokhokho. Yize amakloba ebonakala le kude, kodwa lapha egcekeni likaDlothovu sidlala ingqathu, izinqolobane ziphuphuma isivuno esihle kakhulu, sidla ifutho sifinya ngendololwane. Yize futhi amadlandaba akithi esephenduke izihlalandawonye ezingafuni ukukhathula ukutusa ubuqhawe bezingwevu zalelinxuluma, thina sizoma sikwazise nkosi yamaQadasi ukuthi ingcindezi yakho isihlahlamelisile thina benkonjane edukel'ezulwini.

Angikhwantabele mntakaVerwoerd. Inhliziyo yami ichichima injabulo engasoze yachazwa muntu kuleli elimagade, kuphela izimbongi ezikhamuluka oqwembeni lwesibhakabhaka. Le njabulo ithi ayifane neyothuli lwezichwe, iNgomabakhosi, indluyengwe, uMbonambi Kanye noDloko uma seliyozilahla kunina esehlabene uzulu omnyama. Ithi ayifane neyosana oluthokomele phakathi komhlane nembeleko. Ontabakayikhonjwa bangathi ngiyapikla kanti phinde.

Bangaphinde bathi ngilumba amalumbo uma ngibakhumbuza ukuthi wena wathi "abantu bomdabu akufanele bakubone ukubaluleka kwemfundo, kuphela indawo yabantu bomdabu isekuthezeni izinkuni kanye nokukha amanzi." NgolukaJoji wathi "Blacks should never be shown the greener pastures of education, they should know that their station in life is to be hewers of wood and drawers of water," Hendrik Verwoerd.

Kuze kube namuhla imfundo isabhebhezelwa kulelizwe ukuze abantu bakwazi ukukhululeka nangengqondo.

Amazwi akho lawa angenhla mtakaVerwoerd ngane yakwethu, akungathiwa ngisenga ezimithiyo.

Ngibhala lencwadi nje ngifuna ukukubikela Mongameli wabamhlophe ukuthi zaphunyuka emajokeni zatshekedula zaze zayongena emadlelweni aluhlaza lapho okwakungafanele zifike khona. Yize abakhapheyana bakho bazama ukuzinqanda kwasho khona ukuthi ezikaVezi kanye noMamonga wey'nsizwa zakwaThulwane lezi.

Angazi walunywa yini indlebe ngesehlakalo sango 1976? Uma ungezwanga woza nendlebe. Ngizwa kuthiwa kwakumnyama kwelaseSoweto kutholane phezulu abomdabu kanye nabakhapheyana bakho abamhlophe, bezama ukuvimba uchibidolo ukuze ungaphunyuki emajokeni ungene emadlelweni. Kodwa bagcina behlabene abomdabu.

Okubaluleke kakhulu ukuthi abantu abampisholo bafundile futhi bagogodile. Angikugabiseli kodwa iqiniso lelo. Wawuchaza ukuthini uma uthi indawo yabomdabu isekuthezeni izinkuni nanye nokugcwalisa imiphongolo yakho ngamanzi? Uma ngingaqala ngibale abantu abamnyama abafundile kungashona ilanga.

GIANLUIGI GUERCIA via Getty Images
Mrs Nomkhitha Mashinini looks at the collage made in honour of his son, Tsietsi Mashinini, one of the leaders of the Soweto student uprising, 16 June 2006 in Johannesbourg. PHOTO: GIANLUIGI GUERCIA

Lapho esivela khona ngemfundo

Uhulumeni wakho wasifihlela ubuhle nobumnandi bemfundo. Amadlelo aluhlaza emfundo sanqatshelwa ukunyathela kuwo. Imfundo yethu yayakhelwe thina kuphela, yabizwa ngeBantu Education. Engani yiyo le mfundo eyayizocindezela abantu abamnyama ukuba bangasimami empilweni kuphela babe izikhonzi zondlebe zikhany' ilanga. Phela wena nohulumeni wakho nanikholwa ukuthi niyi Superior race ngempela.

Anigcinanga lapho nase nisifaka ulimi lwenu lwesibhunu ukuba kufundwe ngalo ezikoleni. Zonke izifundo nanquma ukuba zifundwe ngesibhunu. Yilapho-ke kwasuka khona uthuli lwezichwe eSoweto lususwa abafundi. Beholwa abafundi abafana noTsietsi Mashinini nabanye ababamba iqhaza ekulwiseni ukufunda ngolimi lwesibhunu ezikoleni. Ilapho futhi andulela kweliphakade umfokaHector Peterson ngaso isandla sohulumeni wobandlululo ngemizamo yokunqanda abantu bakithi bomdabu ukuze bangazuzi imfundo.

SIPHIWE SIBEKO1 / Reuters
U.S.Senator Barack Obama (L) looks at a photo with Antoinette Sithole, sister of Hector Pietersen, at the Hector Pietersen Museum in Soweto, South Africa August 23, 2006.

Lapho esesikhona manje ngemfundo

Ababezabalazela inkululeko yabantu bafike bakushitsha konke lokho, omunye wabo kwakunguNelson Mandela owathi "education is the greatest engine of human development. It is through education that the daughter of a peasant can become a doctor, that a son of a mineworker can become the head of mine, that a child of the farm worker can become the president of a great nation," Nelson Mandela.

Reuters Photographer / Reuters
Former South African President Nelson Mandela speaks at the opening of the Southern African Development Conference (SADC) of the World Economic Forum May 21.

Yiwo lawomagama enza izingwevu zakithi zishumayele ivangeli lemfundo. Kuze kube namuhla imfundo isabhebhezelwa kulelizwe ukuze abantu bakwazi ukukhululeka nangengqondo. Engani babazi ukuthi imfundo yiyo ekwazi uku khulula abantu. Kuhle kakhulu futhi kuyancomeka ukubona abantu bakithi abamnyama befundile. Kuhle futhi ukubona ukuthi amazwi kaMongameli uMandela asafezeka.

  • Ngempela it is through education that the daughter of a peasant can become a doctor.

Njengamanje amadodakazi alaba abadla imbuya ngothi ango dokotela, kungenxa yemfundo.

Wawuthini kubantubomdabu Verwoerd?

  • Ngempela it is through education that a son of a mineworker can become the head of mine.

Njengamanje baningi abaholi nabaphathi bezimayini abampisholo, lokho kungenxa yemfundo.

Wawuthini kubantubomdabu?

  • Ngempela it is through education that a child of a farm worker can become a president of a great nation.

Njengamanje singababala kuze kushone ilanga oMongameli babantu abamnyama. Konke lokho kwenzeka ngenxa yemfundo.

President Nelson Mandela

President Thabo Mbeki

President Robert Mugabe

President Barack Obama