THE BLOG
16/08/2017 14:08 SAST | Updated 17/08/2017 09:59 SAST

Dr. Makhosi Khoza: 'UKhongolose Sewaphathwa Ngamankentshane, Izigilamikhuba, Izikhohlakani'

"Ngeke ngiyeke ukunilwela bantu bakithi. Ningithandazise makholwa. Ningixhase uma bengixosha."

Makhosi Khoza gestures during an interview with Reuters in Johannesburg, South Africa, July 18, 2017.
Siphiwe Sibeko/ Reuters
Makhosi Khoza gestures during an interview with Reuters in Johannesburg, South Africa, July 18, 2017.

Abaningi badidekile. Basaxakekile ukuthi ungigwebelani uKhongolose? Nakhu angigwebela kona uKhongolose:

1. Ukunqaba ukuba abaholi babe ngogimbela kwesabo phambi kwenhlupheko nezinkumbula zabantu abangasebenzi.

2. Ngishayelwa ukulwa nenkohlakalo nohwiphilizo. Namhlanje kunzima ukuthola umusebenzi kuhulumeni uma ungagwazanga.

3. Ngilwa nokuntshotshwa kwemali yesizwe ngabaholi abasezikhundleni eziphezulu kuhulumeni.

4. Ngibulawelwa ukuba nonembeza. Kuthiwa kumele ngikhohlwe unembeza ngivikele abaholi abakhohlakele.

5. Kuthiwa ngivota namaqembu aphikisa uKhongolose. Mina angivoteli amaqembu aphikisayo ngivotela ukulwisana nenkohlakalo esidlange kakhulu kuhulumeni.

6. Izikhulu ezingaphezu kwami kuKhongolose zithi angenze engathi angiboni nxa kwebiwa izimali yilabo abakhethelwe ukuhola ilizwe kepha abaqoma ukuzicebisa bona memindeni nabangani babo.

5. Ngibhaxabulelwa ukufa kukanembeza ezikhulwini zikaKhongolose abafuna ukuba thina njengabandeli sibavikele uma betshotsha imali ekumele ithuthukise isizwe.

6. Ngishayelwa ukuthi ngithi kumele amakhosi ahlinzekellwe ngemali yokuthurhukisa izindawo zawo ukuze bahehe izivakashi ezindaweni zawo kuvuleke amathuba emisebenzi abantu bakithi bangaqedi izimali zabo begibela beya emadolobheni beyofuna imisebenzi.

7. Ngishayelwa amathenda anikezwa abangani nemindeni yezikhulu zikahulumeni.

8. Ngixexebulelwa ukuthi sengikhathele ukubulawa kwesizwe ngibhekile.

9. Mina ngingowesifazane kuyasika uma ngibona abantu behleli emakhaya nezitifiketi zeziqu namadiploma bentula imisebenzi bengayitholi.

10. Ngishayelwa ukuthi ngithi abaholi abahole isizwe ngobuqotho nangendlela ezohlanganiswa isizwe.

Bangaki abaholi obaziyo asebeke bagwetshwa njengami abagimbela kwesabo imali kakhulumeni? Abekho. UKhongolose sewaphathwa ngamankentshane, izigilamikhuba, izikhohlakani.

Zolo lokhu abanye balabaholi bebeyiNkatha namuhlanje sebazi uKhongolose ngaphezu kwethu esafika lapha kulenhlangano sibancane. Namuhlanje amaqabane adla izambane likaphondo kade ehlala ko 2 no 4 rumu nasodakeni sebekhohliwe ukuthi kumele sitakule bonke abantu bakithi enhluphekweni.

Bayasithuka uma sibakhumbuza izinhloso nezinjongo zikaKhongolose zokukhulula isizwe sakithi.

Ngeke ngiyeke ukunilwela bantu bakithi. Ningithandazise makholwa. Ningixhase uma bengixosha.

Vele ngiyabona abasangifuni nalapho nginyathele khona abaholi abakhohlakele.

Sidinga abaholi abaqotho hayi izinswelaboya nezigelekeqe.

Viva! Phambili nomuzabalazo wokulwisana nenkohlakalo phambili.